توپ خانه طنز و فکاهی افشوالله!!! اسکل السلطنه

این همه نیش و نمک کز سخنم می ریزد -- مزد زجری است کزآن نان و کبابم دادند

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
آذر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
11 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
10 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
16 پست
شهریور 87
23 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
1 پست
آذر 86
1 پست